Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to niezwykle istotny element zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Jest to proces, który pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz na określenie środków zaradczych mających na celu minimalizację tych zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wszystkie możliwe zagrożenia związane z wykonywaną pracą, takie jak ekspozycja na substancje chemiczne, niebezpieczne maszyny i narzędzia, występowanie czynników ergonomicznych, zagrożenia związane z pożarami i eksplozjami, czy też ryzyko psychiczne i społeczne.

Na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego opracowuję szczegółowy plan działań mających na celu minimalizację lub eliminację zidentyfikowanych zagrożeń. Plan ten może obejmować wprowadzenie nowych procedur, szkolenie pracowników, zmiany technologiczne, użycie środków ochrony osobistej, czy też poprawę infrastruktury i warunków pracy.

biały kask